Hinboonyu! Hinkofallu!

zat


Zelealem Aberra Tesfa
12.03 2016
Helsinki / Finland

Nan beeka yaa aayyee?. Ta'usaa nan beeka, dubbii akka cookkoo Yoon hinboowu jedhe, du'a intalakeetii du'a obboleettiikoo Hinboowu yoon jedhe, du'a ilmakeetii, dua obboleessakoo; hallaallich gurbaa Hinboowu yoon jedhe, du'a obboleettiikee, dua adaadaakoo ulfa ji'a torbaa Ofiimee yaa dayee, Inni harma mursiisuu fi, inni ulfa ajeesisu addaddummaa qabaa? Nan beeka yaa aayyee?. Ta'usaa nan beeka, dubbii akka cookkoo Hinboowu yoon jedhe, du'a jaarsa abbaakee, du'a akaakayyuukoo Yoon hinboowu jedhe, du'a dayeekeetii, du'a ishee anaaf akkoo; Yoom roobee, yoom caamee, maan ijakoo cuunfaa? Yoom hoodee xumuree, maal gammadeen kolfaa? Yookaan, jalbultii roorrooti, yookaan geggeessoo gidiraa Xumura garbummaa, yookaan dhufa dhipuu haaraa Yookaan dhalachuufi, yookaan, gatachuufoo jira Yookaan, nuyi dhaqqabatu ammas dhufee taraa Yookaan inmijaawaa, yookaan infashala Yookaan, manii gaha, yookaan, karaa bulaa Kanaafuu yaa dayee? Lammiikoo isa du'eef, lakkii anoo hinboowuu geeraraan awwaala. Atis, qusadhu imimmaankee, guyyaan tokko indhufaa Gidiraanis darbee, dukkanis inifaa Gaafa tokko taanu, boolli amuummates ofiisaan of cufaa Gaafa walii gallee, aangoon nu cunqursus, lafa dhayee kufaa; Kunoo bara sanaaf qusadhu imimmaankee, baras gadda teenyaa Yoo fedhe inkofallaa, fedhe harqinee boonyaa. Kanaafuu yaa giifti?. Qananii imimmaanii fi gammachuun kunuunuu Booda itti deebina ammaaf yeroo hinqabnu Ciriqii nu hudhee cabsee bahuu gayes, yaabnee gad haa qabnu Fedhiinsaa utuu jiruu, lakkii hinjiru haa jennu Miira haaleejjifannu, miira haa adoochinu. Qusadhu imimmaankee?. Na dhagayi yaa deessu! Eenyu akka sii gaddaafi kan harqite boossuu? Yoo ilmaan amajaajii, addaan-babayiitti, rasaasa nuutti roobsuu Dhiiga lammiikeenyaa dhukaasaan lolaasuu; Kansaani kaayyoonoo naanee akka dhiisnu Isa kaaneef dhiisnee, deebine akka ciisnu Nuyi kan balleese? jennee akka gaabbinu Wal fefferecaane, akka wal tamsaasnu Akka amala keenyaa, wal hahaaxensine akka wal gajaanu Walitti galagalle, - akka amala keenya- gaabbiin akka wal nyaannu Teellaas, "Isaa-baga!" jennee, baraartii kadhannee, akka jilbeenfannu; Imimaan lolaasnee, gaddaan mataa buusnee, diina hingammachiisnu Lakkii? nuyi ilmaan Oromoon hardha akkas hingoonuu! Lakkii; hingoonu matumaa! Hingoonu, hingoonu konkumaa "Hudduukeetti-mukaan!" yeroonsaa kunoo ammaa! Qusadhu imimmaankee?. Na dhagayi yaa deessu! Dawoo dukkanaatti, hadhaba keessatti, ilmaan keenya ajjeesu Golatti galanii, wiskii habbuuqachaa, shampaanyii banachaa, gammachuu kaakkisu Diinqaa as bahanii, ofirratti deeffachaa, dhugaa miliqsuudhaaf, soba kafandisu Ilmaan haadha raayee (Gaaneel) nuu moggaasu Eenyutu sii gaddaafi kan harqite boossuu? Gammachuusaaniitiif, of hinqarmammeessin, of hinqarmammeessu. Hinbooyiin, haadha dhiira, deessuukoo yaa giifti Isaaniif yoo ta'e, gaddii fi booyichekee burqaa gammachuuti. Eenyu akka sii gadduufi? Albaadhessoo hingaddu Waraabessa hinbeektuu, kan garaan jiraatu, kan ilkkaaniin yaadu? Kanaafuu yaa dayee?.kanin si kadhadhu Goofaree filadhu Addaannuu dhoobbadhu Wayyaa miidhagfadhu Ilkaan addeeffadhu Geggeessaa warra du'ee addooyyee waammadhu Sirba kottaa jedhi, faggaa kee fudhadhuu Qalbii gudunfadhuu, icciiti dhokfadhuu Ekeraa warra du?ee onnee keetti baadhuu Jabduu jiruusaani, akka hinirraanfanne yoomiyyuu yaadadhu. Eeyyeeni, addaannuu dhoobbadhu, ifii cululuqi Morma ol qabadhuu, gatiittii tuulladhuu, kooriiti biddiiqi; Miidhagii basha'i, booniiti bicaaqi Cidhafaa cidheessi kokkolfaa gammadaa Afeeri nyaachisi, warra ?bbaa aangoo hunda Kanibaala gulloo, salgan dhala budaa Waa malee hinkakaane, warri qoonqo abiddaa Qocqocaa dhiyeessiif, albee fi morodaa Muranii haa nyaatanii, eega ajjeesani, maaf lafatti bada! Eyyeeni! Muranii haa nyaatanii beera waggaa dhibbaa Muranii haa nyaatanii reeffaa obboleettiikee, ulfa ji?a torbaa Muranii haanyatanii, reeffa ilma keetii hallaalicha gurbaa Yoo beelaa isaan baase, reeffii mucaa durbaa. Nuyi hardha hinboonyu, nuyi hardha hinkofallu Reeffaa ijoollee keenyaa yommuttii awwaallu Reeffaa maanguddootaa, reeffaa beera keenyaa, yommuttii awwaallu Albadheessi beela'e xobbee, fi bilchaataa, yennaa qabee qalu Lakkii nuyi hinboonyu, lakkii nuyi hinkofallu! Isaan boowaa hinduune, nus boowaa hinawwaallu! Isaan kolfaa hinduune, nus kolfaa hinawwaallu Kaayyoo isaan du?aniif, nu harkatti hinfashalu Yaadi isaan kaasani, deebi?ee akka hinkufne hundi waada haagallu! Isaan boowaa hinduune?. Sodaa bara dheeraa ofirraa mulqanii Rasaasa fuuldura akka qarqaa ejjanii Utuu boquu hinbuusin, qoma itti dhiibani Albaadhessa, booyyee ijatti tufanii Wareega lubbuutiin, qabsoon maal akk ta?e, nutti agarsiisani Hoggantoota keenya, tabjaajii baasani: ?Bilisummaan dhugaa badhaasa hinkennamu Bilisummaan dhugaa kadhaan hinargamu Dhiigaan yeroo dhufu kaninni mi?aawu akka damma daamuu Yennaa qabsoon dhufu kaninni dhamdhamu!? Jedani itti himani; addunyaa hundaafu fakkeenya ta?ani. Kanaaf?nus akkumasaanii Kooraan qoma dhiibnee Booyyee ijatti tufnee Gatiittii tuullannee Morma ol qabanne; Reeffaa ijoollee keenyaa kooraan geggeessina Diinni nun gammaddu, garaa bobeessina. Elaamee yaa dayee, deessuu qoma callee. Nuyi diina hinqabnuu safuukeenyaa malee Nuyi diina hinqabnuu garraamummaa malee Nuyi diina hinqabnuu yoo arjummaa malee Nuyi diina hinqabnuu yoo hoo-qubaa malee Nuyi diina hinqabnuu yoo araaraa malee Nuyi diina hinqabnuu nagaa keenya malee Kanaaf amajaajiin ijoollee nu jalatti akka hoolaa qalee! Safuutu nuun xaba, safuun bowwaa haalixu Nagaatu nuun xaba, nagaa bowwaa haalixu Hoo-qubaatu nuun xaba innis bowwaa haa lixu Araaratu nuun xaba innis lafa haa lixu Karaa qaawween kanaa lowanii nu lixu Ijoollee nujalatti adamsanii fixu! Saafuu kunuunsina isaan insalphisuu Hoo-qubaa olkaasnaa isaan gadi buusuu Arjummaa fayyisnaa isaan inajjeesuu Araara yennaa jennu isaan balaa buusuu. Waliin bullaa jenee?tokko taanaa jennee Jaalala namummaa jibbaan geeddaranne Nagaa buusnaa jennee?balaa ofitti fidne Ulfina hiixannee, salphina hammaarranne Waraabessa saafa golatti hidhannee Mardhataa sassaabne, ukootti naqanne Ol-adeemoo keenya xobbee ciniinsisne. Dhageessa yaa deessu? Adunyaa yeroo ammaatti, "safuu, safuu" jechuun, gowwummaa, gowwummaa! Abbaa irree biratti, "nagaa, nagaa" jechuun dabuma, dabuma Isa butee nyaatuuf, "araara, araara" jechuun mallattoo garbummaa Kan gubbasii Waaqa, gajjallaadha lafa, kan aadas sarbamne sababi kanuma. Kanaaf yaa dayee? Egereen dhalootaa, yoo feete akka ifu Boollii afaan bane akka ofiin of cufu Utubaan cunqursaa buqqa?ee akka kufu; Safuun haa dhidhimu, du?ee du?aa haa ka?u Nagaan boolla haa lixu, lixee boollaa haa bawu Araarrii haa du?u, du?ee du?aa haa ka?u Garraamummaan haa du?u; du?ee du?aa haa ka?u Yennaa kaayyoon keenya bakka manii ga?u! Kunoo yeroo sana nagaa kunuunfanna Hoo?qubaa bulchanna, safuu gabbifanna Saba hundaa waliin, araaraan jiraanna. Lammii keenya dhumeef baras gaddaa teennya Qasaane kofalla, fedhe harqinee boonya. Kanaafuu yaa giifti?. Qananii imimmaanii fi gammachuun kunuunuu Booda itti deebina ammaaf yeroo hinqabnu Miira haaleejjifannu, miira haa adoochinu Ciriqii nu hudhee cabsee bahuu gayes, yaabnee gad haa qabnu Fedhiinsaa utuu jiruu, lakkii hinjiru haa jennu, Teellaaf haa qusannu, cimnee haa waakkannu Qabattoo fi sabbataan mudhii haa hidhannu Barii bilisummaatti waliin haa godaannu. Yennaa achi geenyu? Lammii keenya dhumeef, kunoo, yennas gaddaa teennya Qasaane kofalla, fedhe harqinee boonya. Zelealem Aberra Tesfa 12.03 2016 Helsinki / Finland

odaa

20 comments on “Hinboonyu! Hinkofallu!

 • jecha kamtuu sin ibsa laataa? dhuguma isa kamii. an gara koottii hin qabuu innii qaba offiin jedhummoo mee gadi ha ba’uu.
  anaaf garuu ati ibsamuuf………….na dhiba.

  Reply
 • Tamiru Oljira says:

  I don’t have words to express my appreciation to you. I wish you a very LONG Life. Umurii nuuf dheeradhu!! Dhaloota haaraa kana aartiidhan nuuf jabbeessi.
  Ati Leenca Oromooti.

  Reply
 • Abdisa Tato says:

  Ani maaluma abbaa koon siif ta’a laata?
  Nagammachiisuun kee amma miti qaata
  Abshir gaaf-tokko bilisa ni baataa! Dr.Zelealem Abera si jaallanna

  Reply
 • Guddaa galatoomaa! Oromoof bu’aa isin buuftaniifi buusaa jirtan kan ammana hin jedhamneedha. yoomiyyu Seenaan isin hindagatu!

  Reply
 • Kemal B says:

  Dr. Zelealem,
  Another great versification.
  But it terribly failed to offer a vision
  and instead resorted to making
  grievances the exclusive property of the Oromo.

  Reply
  • zelealem says:

   Obbo Kemal B.
   What gave you the idea that a poem is a vehicle for circulating vision? You said, ?Another great versification.? There ends the matter. It is /was a poem, an elegy if you may, for the dead and a condolence for those who lost their loved ones. It was neither a manifesto of a certain subject matter, nor a declaration of objectives and goals of certain body. It is just a poem. May be I have terribly failed, per your assertion, in not fully expressing my sorrow and grief from the depth of my soul, but not in offering a vision, which has never been my objective. You accused me of ??resorting to making grievances the exclusive property of the Oromo.? You know what? It seems I have defied the law of equity. Do you think it is really my fault? Please read the poem again, and enjoy its “Great versification.”

   Reply
 • Obbo Zelealem,
  I would appreciate if you would publish my response to your comment of 19.06.2017.
  Thanks.

  Reply
  • zelealem says:

   Obbo “Kemal”, or who so ever you are; I know you would appriciate it if I publish your last response. But I hope it won’t be a cause of major disappointment for you, but I will not publish it.
   Cordially,

   Reply
 • bellayya says:

  barbaadaan turre barrulee afaan oromotin barra’an waan ta’eef amma argadheerra bayesa

  Reply
 • Abdure Mama says:

  baayyee namatti tola Dr. hawwii walaloo afaan oromoo balinnaan argadhee dubbisuun qaba!

  Reply
 • Taye Tadesse says:

  please let me have your e mail address to discuss a book called Oromo grammar published 100 years a go …..i will send you some copies out of it .

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>